Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa - 13.04.2022
18:00 - 21:30

Miesta konania
Klubovňa Tenisovéh klubu Púchov, Športovcov 625/37

Kategórie Žiadne Kategórie


 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu výročnej členskej schôdze
 3. Voľba komisie/komisií členskej schôdze (volebná, mandátová,…)
 4. Správa o športovej činnosti klubu
 5. Hospodárenie klubu – schválenie účtovnej závierky
 6. Návrh predsedu na úpravu stanov – dlhodobý prenájom priestorov TK po súhlase členskej schôdze
 7. Projekt roka – Zámková dlažba
 8. Rozpočet 2022 – návrh výboru na zvýšenie členského príspevku
 9. Odstúpenie predsedu, doplnenie členov výboru – voľba 5-teho člena výboru
 10. Voľba predsedu z členov výboru
 11. Diskusia
 12. Záver

Prílohy:

text nového bodu stanov (bod f):
3. Členská schôdza rozhoduje na svojich zasadnutiach formou uznesení o zásadných otázkach existencie a činnosti klubu, a to najmä:

a) schvaľuje zmeny stanov klubu a jeho vnútorných predpisov,
b) volí výbor a revíznu komisiu klubu,
c) rozhoduje o zániku klubu,
d) schvaľuje plán činnosti klubu a schvaľuje rozpočet klubu
e) schvaľuje správu o činnosti klubu, ročnú účtovnú uzávierku a správu revíznej komisie
f) schvaľuje zmluvy klubu s platnosťou dlhšou ako jeden rok na prenájom priestorov, v ktorých pôsobí klub.