Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa - 22.02.2019
18:00 - 22:00

Miesta konania
Aqua Šport Púchov

Kategórie Žiadne Kategórie


Vážení členovia, výbor TK Púchov vás týmto srdečne pozýva na členskú schôdzu s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu výročnej členskej schôdze
3. Voľba mandátnej, návrhovej a revíznej komisie
4. Správa o činnosti klubu za r. 2018
5. Družstvá pre r. 2019 (reprezentácia klubu)
6. Vyhodnotenie najlepších tenistov za rok 2018
7. Správa o hospodárení klubu za r. 2018
8. Návrh rozpočtu na r. 2019
9. Voľba výboru, voľba predsedu a tajomníka klubu
10. Diskusia (návrhy na zlepšenie činnosti klubu, rôzne)
11. Uznesenie

Rezervácie

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.